Leerplicht

De leerplichtwet regelt dat alle kinderen naar school moeten gaan. De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Kinderen van 4 jaar hoeven dus niet naar school. En als ze wel naar school gaan, mogen ze gerust een dagje thuisblijven als dat zo uitkomt. Kinderen van 5 jaar zijn dus wel leerplichtig, maar mogen vijf uur in de week (dat is één schooldag), zonder toestemming van de school, thuisblijven.

Als uw kind thuisblijft, wil de school dit wel graag op tijd horen zowel voor 4 als voor 5 jarigen.

Vanaf 6 jaar geldt (ook voor kinderen van groep 2) dat vrij tijdens schooltijd niet meer mogelijk is zonder toestemming van de directeur. De leerplichtwet geeft hiervoor duidelijke richtlijnen, die wij hieronder opnemen.

Richtlijnen vrijstelling schoolbezoek

 1. Vakantieverlof
  Een verzoek om vakantieverlof op grond van art. 13a van de leerplichtwet dient minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Verlof wordt verleend indien:
 • het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (hierbij wordt gedacht aan seizoengebonden beroepen als agrarische en toeristische beroepen);
 • een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat de werknemer geen vakantieverlof binnen de officiële schoolvakanties kan krijgen.

Vakantieverlof mag:

 • één maal per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan tien schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 1. Gewichtige omstandigheden tien schooldagen of minder
  Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in art. 14, lid 1 voor tien schooldagen per schooljaar of minder, dient vooraf aan de directeur van de school worden voorgelegd.
  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
 1. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 2. voor verhuizing voor ten hoogste één dag;
 3. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
 4. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de derde graad, duur in overleg met de directeur;
 5. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- en aanverwanten in de derde of vierde graad van ten hoogste één dag;
 6. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor één dag;
 7. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Verlofaanvragen vallend onder a, b, c, f en g dienen schriftelijk en één week van tevoren bij de directeur te worden aangevraagd.
Verlofaanvragen vallend onder d en e kunnen telefonisch worden afgehandeld.

 1. Gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen per schooljaar
  Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van art. 14, lid 3 voor meer dan tien schooldagen dient minimaal één maand van tevoren, via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.
  Verlof wordt verleend indien:
 • de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

 

(Ziekte)verzuim

Als uw kind de school niet kan bezoeken, wilt u dit op tijd doorgeven? Dit kan telefonisch of per e-mail, maar dan wel graag vóór schooltijd, of schriftelijk via broertje of zusje. Mondelinge boodschappen kunnen nogal eens vergeten worden.
Ook bezoeken aan een arts, specialist e.d. graag melden aan de leerkracht.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Maatregelen m.b.t. lesuitval, schoolverzuim en vrijstelling van lessen

Sinds 1 augustus 2006 moet de onderwijstijd in het primair onderwijs voldoen aan de volgende normen:

Leerlingen moeten over de 8 achtereenvolgende jaren in totaal 7520 uur onderwijs krijgen.

Scholen mogen er voor kiezen om leerlingen in de onderbouw minder uren les te geven. In dat geval krijgen de leerlingen in de eerste 4 schooljaren gemiddeld 880 uur en in de laatste 4 schooljaren gemiddeld 940 uur per schooljaar. De overige 240 uren mag de school over de verschillende leerjaren verdelen.

 

Op de Driemaster hebben we het volgende afgesproken:

De groepen 1 en 2 hebben elke vrijdag vrij en we plannen 6 vrije vrijdagen voor groep 3 en 4.

We houden voor alle groepen wat extra marge aan, om lesuitval a.g.v. te laat komen en onvoorziene omstandigheden te kunnen opvangen.

Lesuitval wordt zoveel mogelijk bestreden door alle activiteiten in het jaarlijkse activiteitenplan op te nemen en daar consequent aan vast te houden. Om verlies van onderwijstijd tegen te gaan, wordt kritisch gekeken naar het evenwicht in het rooster en het management in de groep. Collegiale consultatie en klassenbezoek van het management zijn daarbij hulpmiddelen.

Schoolverzuim wordt ook juist in dat verband goed bijgehouden en bij afwezigheid zonder afmelding wordt contact met de ouders opgenomen. Ongeoorloofd schoolverzuim wordt aan de leerplichtambtenaar doorgegeven.

Er wordt in principe geen vrijstelling van lessen gegeven. In voorkomende gevallen zal een andere onderwijsactiviteit gevolgd dienen te worden. Bij onvoorziene omstandigheden en tijdelijke situaties bepaalt de directeur de vervangende onderwijsactiviteit.

Het aanvraagformulier verlof kunt u hier downloaden: aanvraagformulier verlof leerling